بخشنامه ضریب فصلی

بخشنامه ضریب فصلی

بخشنامه ضریب فصلی
4 (80%) 16 votes

در این نوشتار بخشنامه ضریب فصلی (بخشنامه 100/76574 مورخ 1387/08/19 ) به صورت کامل آمده است: این بخشنامه از لینک زیر قابل دانلود می باشد:

 

لینک دانلود:   بخشنامه 100/76574 مورخ 87/8/19

 

 

دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل های فهرست بها

1-  کلیات

1-1- این دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را، به تفکیک فصل های فهرست های پایه و غیر پایه مورد استفاده در برآورد، مشخص می کند.

2-1  تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تهیه برآورد، تشخیص ص لاخیت، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که در زمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود.

OCDE

2- تعاریف

واژه ها و عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند:

1-2- فهرست بهای واحد پایه

فهرست هایی که دذ ذسته و رشت ههای مختلف از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده است، یا خواهد شد.

2-2- فهرست بهای واحد غیر پایه

رشته هایی از کار که برای آنها از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، فهرست بهای واحد پایه ابلاغ نشده است.

3-2- فصل

هر بخش از فهرست، که مجموعه ای از ردیف ها با ماهیت مشابه، در آن دسته بندی شده است.

4-2- مبلغ ردیف

حاصلضرب “مقدار ردیف” در “بهای واحد” آن ردیف، اعم از ردیف های پایه یا ردیف های غیر پایه (ستاره دار)

5-2- مبلغ فصل

جمع مبلغ ردیف های هر فصل ، شامل ردیف های پایه و ردیف های غیر پایه (ستاره دار)

6-2- ضرایب

اعدادی که به منظور جبران هزینه های ویژه ، طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، به برآورد اعمال می شود.

7-2- مبلغ برآورد

هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بها و ضوابط مربوط توسط دستگاه اجرایی محاسبه می شود.

 

8-2- جدول خلاصه برآورد مالی

جدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک رشته از فهرست بهای واحد مورد استفاده در محاسبه برآورد کار موردنظر، که در ان مبالغ به تفکیک فصل درج شده است. در صورت استفاده از فهرست بهای واحد پایه این مبالغ به تفکیک اقلام پایه و غیر پایه (ستاره دار) و جمع انها در سه ستون مجزا درج خواهد شد. ضرایب به نحوی در جمع مبالغ این اقلام اعمال می شود که بار مالی انها قابل تشخیص باشد. این جدولها توسط دستگاه اجرایی به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه می شود. در این حالت، در انتهای جدول خلاصه ای اکه براورد تمامی فهرست ها در آن درج شده است، ردیفی نیز برای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

 

9-2- ضریب پیشنهادی جز

ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل (با توجه به تمامی شرایط)،  به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل می شود.

ضریب پیشنهادی جز مربوط به مبلغ براورد تجهیز و برچیدن کارگاه نیز از تقسیم مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می شود.

 

10-2- ضریب پیشنهادی کل

ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد

 

3- نحوه ارائه پیشنهاد

1-3- پیمانکاران دعوت شده، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار جدول های (الف)، (ب) و (پ) را که قسمتی از اطلاعات ان توسط دستگاه اجرایی وارد شده است تکمیل و پس از مهر و امضا، همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می کنند.

3-2- قسمت هایی که توسط دستگاه اجرایی تکمیل می شود.

1-2-3 – ستون های 1، 2 و 3 جدول (الف) با استفاده از اطلاعات “جدول خلاصه برآورد مالی” پروژه مورد نظر تکمیل می شود. در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت های واحد پایه تهیه می شود مبالغ ستون (3) جمع مبلغ اقلام پایه و اقلام غیرپایه (ستاره دار) هر فصل است. در مبلغ فصل، هیچ ضریب یا هزینه اضافی منظور و اعمال نمی شود.

2-2-3- ستون (4) جدول (الف) جاوی مبلغ فصل، پس از اعمال تمامی ضرایبی است (به استثنای هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد اعمال شود.

1-1-2-3 – برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل ها، تمامی ضرایب منظور شده در برآورد، به طور متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با رقم چهارم بعد از ممیز در محاسبات وارد می شود. برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم پنجم حذف و یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه و در صورتی که رقم مذکور کوچکتر از پنج باشد، حذف می شود. از اختلاف ناشی از گرد کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون (4) جدول (الف) با جدول خلاصه برآورد مالی صرفنظر می شود.

2-2-2-3- چنانچه در محاسبه براورد پروژه ای بیش از یک فهرست مورد نیاز باشد، لازم است جدول (الف) به طور جداگانه برای هر رشته فهرست تهیه و تکمیل شود.

3-2-2-3- پس از تکمیل جدول (الف)، مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، محاسبه و در جدول خلاصه برآورد مالی درج شده است، به جدول (ب) منتقل می شود.

4-2-2-3- باتکمیل ستونهای (1) تا (4) جداول (الف)، متناسب با تعداد فهرست های مورداستفاده و همچنین ستون (2) جدول (ب) مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، ستون های (1) تا (3) جدول (پ) کاملو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، از ستون (2) جدول(ب) به ستون (3) جدول (پ) منتقل می شود.

 

3-3- ستونهایی که توسط پیمانکار تکمیل می شود

1-3-3- در ستون (5) جدول (الف) مبالغ پیشنهادی پیمانکار، با توجه به تمامی شرایط ، از جمله هزینه های اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار، برای هر فصل درج می شود.

 

2-3-3- ستون (6) جدول (الف) ضرایب پیشنهای جز برای هر فصل که از تقسیم مبالغ ستون (5)بر مبالغ متناظر ستون (4) جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می شود. برای گرد کردن رقم چهارم بعد از ممیز، طبق شرح مندرج در (1-2-2-3) عمل می شود.

 

3-3-3- جدول (ب) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به مراتب زیر کامل می شود:

1-3-3-3 مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه، با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر پیمانکار، در ستون (3) درج می شود.

2-3-3-3- از تقسیم مبلغ ستون (3) به مبلغ ستون (2)، ضریب پیشنهادی جز به دست می آید که در ستون (4) نوشته می شود.

 

4-3-3 جمع مبالغ ستون (5) جدول (الف) و نیز اطلاعات جدول (ب) مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، به ستون های مربوط در جدول (پ) منتقل می شود.

5-3-3- جمع مبالغ مندرج در ستون (4) جدول (پ)، مبلغ پیشنهادی پیمانکار است، که باید عینا در برگ پیشنهاد پیمانکار درج شود.

6-3-3- از تقسیم مبالغ ستون (4) جدول (پ) به جمع نظیر در ستون (3)، ضریب پیشنهادی کل به دست می آید.

 

4- نحوه کنترل پیشنهادها

1-4- مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه (یا ترک مناقصه)، یکی از ملاک های اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است. چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در برگ پیشنهاد، با جمع مبلغ ستون (4) جدول (پ) برابر نباشد، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهادها حذف می شود.

 

2-4- چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جز اشتباه شده باشد، ضریب صحیح شده ملاک عمل خواهد بود. به عبارت دیگر ملاک اصلی، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون (5) جدول (الف) و ستون (3) جدول (ب) است.

 

بخشنامه ضریب فصلی

بخشنامه ضریب جز

5- نحوه پرداخت

در موارد زیر، ضرایب پیشنهادی جزء ملاک محاسبه خواهد بود:

1-5- صورت وضعیت های موقت و قطعی

2-5- افزایش و کاهش مقادیر

 

تبصره: سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جز فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان)، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مذکور مجاز است. برای افزایش مقلدیر این ردیف ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل مجاز است. مفاد این تبصره در مورد قیمت های جدید موضوع بند (3-5) نیز حاکم و الزامی است.

3-5- قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) درج و برای فصل مربوط ضریب جز توسط پیمانکار پیشنهاد شده است.

تبصره: چنانچه برای کارهای جدید موردنظر، شرح و بهای واحد در فهرست های منضم به پیمان (برآورد اجرای کار) درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط  از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد، ضریب پیشنهای کل ملاک خواهد بود.

5-4- هزینه اضافی تجهیز کارگاه، ناشی از اجرای کارهای جدید ابلاغی، در صورت شمول موضوع بند (3-5) نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان. در این مورد ، ضریب پیشنهادی جز مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ملاک عمل است.

 

6- این مجموعه (دستورالعمل) پس از تکمیل بخش های مربوط به جداول (الف)، (ب) و (پ) توسط کارفرما، در اسناد مناقصه (یا ترک مناقصه) منظور ، سپس به عنوان بخشی از موافقت نامه به اسناد پیمان پیمانکار منتخب ضمیمه می شود.