داربست – راهنمای جامع

داربست

داربست – راهنمای جامع
3.7 (74%) 10 votes

در این نوشتار اطلاعات جامعی در خصوص داربست ، اجزای درابست ، ایمنی در برپایی آن و .. ارائه شده است.

داربست چیست

داربست عبارت است ازساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه ، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه می باشد که در طی اجرای هر گونه عملیات ساختمانی از قبیل تعمیرات، نماسازی، تخریب، رنگ آمیزی یا سایر کارهای مشابه و به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع ، مورد استفاده قرار می گیرد.

داربست‌ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند.

ساخت داربست‌ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک داربست خطر تلفات جانی بسیار زیاد است.

 

اجزا داربست

لوله هاي فولادي

 بدون درز با قطر 48میلی متر مخصوص داربست بندي به طولcm 20 تا 6 متر و ضخامت 5/3 مناسب ترين لوله براي نصب داربست مي باشد . هنگام استفاده بايد دقت كرد لوله داراي شكلي سالم، صاف و تميز باشد و آغشته به مواد چرب و روغني ، سيمان و گچ نباشد

بست هاي فلزي

بست داربست

بست فلزي چهار پيچه (فولادي)  :متداولترين، تحمل Kg 1200 چهارپيچ و مهره زاویه  90 درجه طول mm 100 از هر طرف

بست فلزي چرخشي: دو قسمت مركب با پين فولادي قابليت چرخش 360 درجه، اتصال لوله هاي گذري، مورب و… تحمل 1000 كيلوگرم.

بست كمكي يا نگهدارنده: بالا بردن مقاومت بست سادهT در زير بست فلزي و مماس با آن

داربست هاي با وزن بيشتر یا معلق مقاومت بست فلزي ساده را تا 2700 كيلوگرم افزايش مي دهد

به تنهايي داراي مقاومت كمي مي باشد.

بست كلاهكي(مخصوص ايجاد سقف)

بالاي لوله هاي ستون يا عمودي

در داربست هاي مسقف يا داربست هايي كه نياز به چادر در آنها وجود دارد استفاده مي شود.

بست زبانه اي يا پيوندي

 • جهت اتصال لوله هاي افقي مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • در محل تماس اين بست با لوله زائده هاي با قطر mm 14 طراحي شده كه در سوراخ لوله هاي افقي قرار مي گيرد. و توسط واسطه يا مغزي درون لوله مقاومت كششي بسيار زيادي معادل 4500 كيلوگرم در نقطه اتصال دو لوله به هم ايجاد مي نمايد.

مغزي

  • در هر نوع داربست كه بيش از 6 متر ارتفاع داشته باشد از اين ابزار استفاده خواهد شد .
  • جهت تقويت استحكام لوله هايي كه روي هم قرار دارند
  • طول 120 ميليمتر و فولادی
  • انواع مقطع چهارگوشو دايره
  • در وسط آن رينگ فولادي با ضخامت mm 6 و قطر دايره اي 4/5 ميليمتر
  • پس از قرار گرفتن درون دو لوله با حلقه (رينگ) مغزي كمتر ازmm 5/2 از طرفين باشد تا مانع درگيري بست با لوله نگردد

كفشك يا پايه فولادي

محل نصب سطوح سيماني ،موزائيك و يا آسفالتزمينهاي شني و يا خاكيروي سراميك يا كاشي از لاستيك مخصوص و تخته همزمان

لنگريا مهاربند داربست پيچي

وسيله اي قابل تنظيم كه توسط پيچ تغييرطول پيدا مي كند و جهت اتصال و تكيه دادن داربست به ستون يا ديواره در نقاط مختلف داربست بكار مي رود.

تخته زير پا يا سطح كار

از جنس چوب به طول 2 متر و ضخامت 5 سانتي مترو عرض 25-20 سانتي مترکه بايد صاف و خشك و محكم باشد .

 

انواع داربست

از میان داربست های مدولار در اینجا به دو نوع خاص از داربست های مدولار اشاره می شود:

داربست چکشی

این نوع داربست از پایه ها ی قائم و مهار های افقی در ابعاد مختلف تشکیل شده است.نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به عضوهای افقی بصورت مغزی و گوه ای می باشد. از ویژگی های این سیستم داربست در مونتاژ و دمو مونتاژ عدم نیاز به کارگر ماهر است

داربست چکشی

داربست مثلثی

داربست مدولار پَل از به هم پیوستن المان های مثلثی به وجود می آید. این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید. این داربست به دلیل سبکی وزن المان های آن و آسانی نصب و ظرفیت باربری زیاد، کاربرد بسیار وسیعی در اجرای انواع سقفهاي بتني پیدا کرده است. در هر سازه ای که برای قالب بندی، نیاز به ایجاد سطحی باربر در ارتفاع زیاد باشد، استفاده از داربست پَل از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه می گردد. المان های داربست پَل در ارتفاع 50 و 75 و 100 سانتی متر تولید می شود که با استفاده از آن ها می توان از اين سیستم داربست در هر ارتفاعی که مورد نظر باشد استفاده نمود. المان های داربست پَل با توجه به هندسه در پلان قابلیت اتصال به دو شکل مربعی و مثلثي و نهايتاً دست يافتن به باربريهاي متفاوت را دارا مي باشد.

داربست مثلثی

داربست متحرک

داربست متحرک

 

نحوه بستن داربست

در اینجا نکاتی که می بایست در برپایی داربست مورد توجه قرار گیرد عنوان می شود.

ایمنی در داربست بندی

استفاده از كفش هاي ايمني غير لغزنده بـراي كـار بـر روي داربـست الزامي است

كار بر روي داربست هاي معلق علاوه بر اقلام حفاظتي داربست هـاي ثابت، نيازمند كمربند ايمني است كه به سازه داربست متصل شده باشد

کمربندهاي ايمني نبايد باعث جراحت يا مرگ در هنگام سقوط شوند

جمع آوري تمام مواد، تجهيزات ضايعات و تميـز كـردن سـكوي كـار پس از پايان كار يا در انتهاي شيفت كار الزامي است.

در صورت اجبار به كـار بـر روي داربـست در هـواي برفـي ضـمن استفاده از كفش هاي غير لغزنده، پاشيدن شن بر روي سكوي كار ، الزامـي است.

مسيرهاي دسترسي/ سكوهاي كاري –

ورود و خرج به سكوي كاري فقط از طريق راههاي ايمن كه به همين منظور در نظر گرفته شده انجام مي شود و بـ الا رفـتن از داربـست ممنـوع است.

– نردبان ورودي به سكوي كاري بايد به طور مطمئن به سكوي كـاري متصل شود.

نردبان بايد حداقل يك متر بالاتر از سطح سكوي كاري امتداد يابد

نردبان داربست بايد به گونهاي نصب شود كـه ارتفـاع اولـين پلـه تـا سطح كاري زير آن بيش از 61 سانتيمتر نباشد.

– در فواصل عمودي 7/3 متري بايد براي پله هاي دسترسي، پـاگرد در نظر گرفته شود.

حداقل عرض پله ها بايد 41 سانتي متر باشد، مگر براي نردبان هـاي داربستهاي متحرك كه حداقل عرض آنها بايستي 30 سانتيمتر باشد. –

نردبانها بايد با زاويه بين 40 تا 60 درجه نسبت به افق قرار گيرند. – لازم است فواصـل پلـه هـا برابـر بـوده و اخـتلاف آنهـا بـيش از 0/6 سانتيمتر نشود.

– عمق پله ها بايـد برابـر بـوده و اخـتلاف آنهـا بـيش از 0/6 سـانتيمتر نشود.

– رامپهاي با ارتفاع 1/8 متري يا بيشتر بايد نرده محافظ داشته باشند.

– حداكثر شيب رامپها بيش از 20 درجه نسبت به افق ميباشند.

– بر روي سكوي كاري داربست نبايد از نردبان بـراي افـزايش ارتفـاع سكوي كاري كارگران استفاده كرد.

 

ساير الزامات داربستها

انتهاي تخته داربستها كه روي هم قرار ميگيرند نبايد از 4 برابر پهنار تخته تجاوز نمايد . ساختار داربست بايد فاقد نقص بوده و در قـسمت هـاي فلزي خوردگي ديده نشود . اتصالات معيوب با يـستي تعميـر شـوند . سـازه بايد هفت هاي يك بار، يا بلافاصله بعد از يك شـرايط آب و هـوايي بـد (بـاد، برف و غيره ) توسط فردي ماهر بازديد شوند . فضاي باز مورد نياز جلوي سكوي كار چنانچه براي نشستن يك نفر باشد نبايد از 300 ميليمتر تجـاوز كند.

 

تخته داربست ها بايد بطور مطمئن ساپورت شوند ، حداقل عرض فضاي راه رفتن در صورت تحمـل بـار 850 ميليمتـر ، در صـورت نبـود بـار 700 ميليمتر و چنانچه ف قط براي گذر باشد 430 ميليمتر است. چنانچه داربـست بعنوان حفاظ استفاده شود بايد داراي ارتفاع (از سطح كار) حـداقل 900 تـا 1500 ميليمتر باشد

fusion_price_list_promo_2016_08_25_14_57_599