دانلود شاخص تعدیل 95

شاخص تعدیل اول و دوم 95

دانلود شاخص تعدیل 95
4.17 (83.38%) 130 votes

شاخص تعدیل 95

 

دانلود شاخص های قطعی سه ماه سوم و چهارم 95

طی بخشنامه شماره 1290233/96  مورخ 1396/05/01 شاخص تعدیل 95 (شاخص های قطعی سه ماهه سوم و چهارم سال 1395) ابلاغ گردید که از لینک زیر قابل دانلود می باشد:

لینک دانلود شاخص های قطعی سه ماهه سوم و چهارم 95 ====> شاخص تعدیل سوم و چهارم 95

میزان افزایش شاخص قطعی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم برای رشته ابنیه در حد 4.5% افزایش نشان میدهد که در این بین فصول میلگرد و کارهای فولادی افزایشی بیش از 6% را شاهد بوده اند.

دانلود شاخص های قطعی سه ماه اول و دوم 95

طی بخشنامه شماره 929318/95  مورخ 11/10/95 شاخص تعدیل 95 (شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم سال 1395) ابلاغ گردید که از لینک زیر قابل دانلود می باشد:

لینک دانلود شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 95 ====>    شاخص تعدیل 95

مقدمه بخشنامه شاخص های قطعی سه ماه اول و دوم 95

به استناد ماده (23 ) قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)، به پيوست «شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال1395  «از نوع گروه اول (لازم الاجرا) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است، در يك پيوست و 21 صفحه ابلاغ ميشود، تا براي پيمانهاي مشمول تعديل آحادبها- حسب مورد- با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود:

1- شاخصهاي مندرج در پيوست (3 ) مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمانهايي كه:

1-1 براساس فهرستهاي پايه سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا ميشوند

1-2 براساس فهرستهاي پايه سال 1381 با شاخص مبناي دوره سه ماه تسليم پيشنهاد پيمانكار در سال 1382 منعقد شده اند

1-3 براساس فهرستهاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا ميشوند

2- در شاخصهاي پيوست (3 ) تغييرات دستمزد نيروي انساني، كرايه ماشين آلات، هزينه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره هاي سه ماهه مربوط منظور شده است و هيچگونه تفاوت بهاي مصالح ( به جز موارد شمول بند 3-1 به آنها تعلق نميگيرد)

3- ضوابط تعیین مابه التفاوت قیر در کارهاي آسفالتی به شرح زیر است:

1-3 تفاوت بهاي قير در كارهاي آسفالتي پيمانهايي كه براساس فهرست بهـاي پايـه راه، بانـد فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 1388 و قبل از آن يا فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و بانـد فرودگاه سال 1392 يا 1393 با تاريخ آخرين روز تسـليم پيشـنهاد قيمـت پيمانكـار قبـل از 1393/07/01 منعقد شده اند، بر اساس بخشنامه شماره 100/7135 مورخ 31/1/1388 با  عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير» و جدول ذيل محاسبه ميشود.

تا زمان ابلاغ شاخصهاي تعديل و قيمت قير مربوط به ماههاي آتي، تفاوت بهاي قير براساس 95% مبلغ فاكتور قير ارايه شده توسط پيمانكـار از بـورس فـرآوردههـاي نفتـي بـه صـورت علي الحساب محاسبه و پرداخت ميشود. در هر دوره تسويه حساب با پيمانكار براساس قيمتهاي قطعي ابلاغ شده ماهانه قير توسـط اين سازمان خواهد بود.

در محاسبه تفاوت بهاي قیر براساس دستورالعمل شماره 100/7135 مورخ 1388/1/31 براي ماههایی که در آنها بهاي قیر دوره انجام کار (A ) کمتر از بهاي قیر در ماه دوره مبناي پیمان (B ) باشد، ضریب 14/1 رابطه مندرج در دستورالعمل یاد شده، اعمال نمیشود.

چنانچه كارفرما در تهيه قير مورد نياز پروژه، با بهاي ارزانتر از نرخ ارايه شده در بورس فرآورده هاي نفتي، مساعدتي براي پيمانكار (مانند صدور حواله براي خريد قير با قيمت يارانه اي، تهيه قير به طور مستقيم توسط كارفرما و تحويل آن به پيمانكار و …) انجام نداده باشد، در محاسبه تفاوت بهاي قير طبق بخشنامه شماره 100/7135 مورخ 1388/1/31 در پيمانهاي مشمول، نيازي به ارايه فاكتور از طرف پيمانكار نبوده و مقادير اعلامي جدول شماره (1 ) مبناي محاسبه مابه التفاوت بهاي قير خواهد بود در ضمن مبلغ تعديل مربوط به كار آسفالتي نيز بر اساس شاخص فصل پانزدهم (1) حساب ميشود.

تبصره: چنانچـه بـراي تهیـه آسـفالت از قیـر بـا طبقه بنـدي عملکـردي PG اسـتفاده شـود، بـراي محاسبه تفاوت بهاي قیر، حسـب مـورد ویژگـی قیـر، قیمتهـاي اعـلام شـده بـراي قیـر بـا درجـه نفوذ 70/60 یا 100/85 و ( مابه التفاوت حاصله با دوره مبناي پیمان) مبناي عمل خواهد بود.

شاخص تعدیل 95

در پيمانهايي كه شاخص مبناي پيمان آنها، سه ماهـه چهـارم سـال 1386 باشـد و پيمانكـار منتخـب براساس قيمت افزايش يافته قير پس از افتتـاح بـورس فـرآوردههـاي نفتـي پيشـنهاد مـالي را ارايـه كرده باشد، بهاي قير در سه ماهـه شـاخص مبنـاي پيمـان  ( B) در بخشـنامه شـماره 100/7135 مـورخ 1388/01/31  برابر با بهاي قير منظور شده در تجزيه بهاي پيشنهادي پيمانكار براساس بخشنامه شـماره 4951/54-5453/102 مورخ 1377/9/9 در نظر گرفته می شود.  درضمن با توجه به قيمـت انـواع قيـر در نيمـه دوم 1393 ،لازم اسـت صـورت كاركردهـاي تعـديل و مابهالتفاوت قير به طور توام و متناسب با زمان تعيين شده در پيمان مورد بررسي و پرداخت قرار گيرد

2-3 برای پيمانهايي كه تاريخ آخـرين روز مهلـت تسـليم پيشـنهاد قيمـت در مناقصـه بعـد از 1393/06/31 باشد، تغييرات بهاي قير در محاسبه شاخصهاي تعديل اعمال خواهد شد و لذا تفاوت بهاي قير به طور جداگانه براي آنها قابل پرداخت نخواهـد بـود. بنـابراين بـراي 4- پيمانهاي با آخرين روز تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت بعد از 1393/06/31 ،تنها شاخص فصل پانزدهم (2 ) ملاك محاسبه تعديل است و پرداخت جداگانهاي بابت تفاوت بهاي قير صـورت نميگيرد.

4- همـانگونـه كـه در بنـد ( 7 ) بخشـنامه شـماره 100/3175 مـورخ 1386/01/19 اعـلام شـده اسـت، شاخصهاي مندرج در پيوست 1 براي دوره هاي سه ماهه سال 1384 و پس از آن، ابلاغ نمي شود.

5- با توجه به مطالب مندرج در بند (7 ) بخشنامه شماره 100/99406 مورخ 1388/10/19 ،شـاخصهـاي مندرج در پيوست (2 ) براي دوره هاي سه ماهه سال 1388 و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنانچـه برخي از دستگاههاي اجرايي پيمانهايي را در دست اجرا دارند كـه بـر طبـق مفـاد پيمـان بايـد از شاخصهاي تعديل پيوست (2 ) استفاده كنند، لازم است در هر مـورد اطلاعـات كامـل قـراردادي و دلايل توجيهي متقن عدم پايان يافتن كار را همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه كار بـه دبيرخانـه شورايعالي فني ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعديل بـه ايـنگونـه پيمـانهـا مـورد تصـويب شورايعالي فني قرار گيرد، شاخصهاي مربوط در پيوست (2 ) براي كار مربوط ابلاغ شود

6- براي تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه در پيمانهاي منعقده و همچنين پيمانهايي كـه پـس از تاريخ اين بخشنامه منعقد خواهد شد، ميانگين شاخص رشتهاي فهرست بهاي واحد پايه منضم بـه پيمان و فهرستبهاي واحد پايه ابنيه، ملاك عمل خواهد بود.  در پيمانهايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيه برآورد باشد، شاخص رشته اي فهرستي كـه بالاترين برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

 

شاخص تعدیل منفی

در بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه سوم و چهارم 94 برای فصول دارای شاخص منفی دستورالعمل زیر عنوان شده بود:

در صورتي كه در محاسبه تعديل هر فصل و رشته، ضريب تعديل منفي شود، مقادير منفي به حساب بدهكاري پيمانكار منظور ميشود، وليكن ضريب بالاسري در صورتوضعيت تعديل آن بخش اعمـال نميشود.

لیکن در بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 95 این بند حذف گردیده و مطابق استعلامات انجام شده کاربرد ندارد.

شاخص تعدیل 95

شاخص تعدیل 95

شاخص تعدیل 95