شرایط خصوصی پیمان

khososi

شرایط خصوصی پیمان
4.5 (90%) 2 votes

شرایط خصوصی پیمان  در کنار موافقتنامه و شرایط عمومی، یک پیمان را تشکیل میدهند و به عنوان مکمل شرایط عمومی پیمان تکلیف برخی موارد را تعیین میکند، بنابراین تفسیر آن حتما باید در کنار شرایط عمومی انجام گیرد. در این نوشتار متن شرایط خصوصی پیمان در کنار فایلهای pdf و doc برای دانلود قرار داده شده است.

دانلود شرایط خصوصی پیمان doc

دانلود pdf شرایط خصوصی پیمان

 

متن شرايط خصوصي پيمان

 

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها ، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند . از اين رو ، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است .

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد ، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره …….. مورخ ……….. بر اين پيمان حاكم است .

ماده 17- الف) پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، تعداد …….. نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصص هاي تعيين شده در زير به كار گمارد .

ماده 18-ب)آخرين مهلت پيمانكار براي ارائه برنامه تفصيلي اجراي كار ……. روز از تاريخ مبادله پيمان است .

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن ، به شرح زير مي باشد .

ماده 20-الف) كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل  ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات ، و سوخت را كه در زير تعيين شده است ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد .

ماده 20-ب و 20- ز ) كارفرما ، به شرح زير ، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند .

ماده 20-ه) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده  در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند .

ماده 20-ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به شمار افراد زير ، دفتر كارگاهي ، مسكن كارگاهي و غذا ، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير ، تامين كند :

ماده 21-ج) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد ، به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

.ماده 21-و) چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگه داري راه هاي انحرافي به پيمانكار ، به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده22- الف) شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار

ماده22- الف) شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ، به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده22- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل هاي راه اندازي ، تعمير ، نگه داري وراهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده24- ب) پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء موارد زير را رعايت كند .

……………………………………………………………………………………………………………………

ماده 28 –الف ) پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير تامين مي كند .

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده29- ه) تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده32- ج) هزينه انجام آزمايش هاي زير ، به عهده پيمانكار است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده35- دريافت وجوه سپرده تضمين  حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره ……..مورخ ……. هيات وزيران است .

ماده 38-الف) ميزان و ترتيب پرداخت هاي ارزي به پيمانكار ، براي متخصصان خارجي ، به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 38- ب) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج از كشور تامين مي كند .

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 38- ه) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير ، تامين مي كند

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده47- د) ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار مي گيرد ، به شرح زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 49- ب) هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير ، پرداخت مي شود .

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 50- الف ) در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير به پيمانكار پرداخت مي كند .

ماده 50- ب- 6 ) خسارت تاخير غير مجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار )به ميزان و ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود .

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

نماينده كارفرما                                                                      نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                                 نام و نام خانوادگي

امضاء                                                                                                   امضاء