نحوه تعدیل آحاد بها

دستورالعمل تعدیل

نحوه تعدیل آحاد بها
4.2 (84%) 35 votes

در این نوشتار نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان طبق بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 به تفصیل آمده است:

دانلود بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل

 

متن بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل در زیر آمده است:


OCDE

 

دستورالعمل نحوه تعدیل

1- تعاریف

تعاریف زیر به واژه ها و اصطلحاتی اختصاص دارد که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرند.

1-1 دوره

هر یک از سه ماهه های منتهی به خرداد، شهریور، آذر یا اسفند

2-1 شاخص

عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

3-1 دوره پایه

دوره ای که تمامی شاخص های مربوط به آن عدد 100 است

4-1 فهرست بها

هر یک از فهرست های واحد پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.

5-1 شاخص گروهی (فصلی)

عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

6-1 شاخص رشته ای 

عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

7-1 شاخص کلی

عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام تمامی فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

8-1 شاخص مبنای پیمان

         1-8-1 در مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در ان واقع شده است.

         2-8-1  در ترک مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماه ای است که پیشنهاد پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

9-1 شاخص دوره انجام کار

شاخص دوره انجام عملیات اجرایی، مربوط به آن دوره

10-1 کارکرد دوره

مبلغ کارهای انجام شده طی ان دوره، شامل عملیات اجرایی، مصالح پایکار و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

11-1 ضرییب تعدیل

ضریبی که از رابطه زیر به دست می اید

12-1 کارهای جدید

کارهایی که پس از انعقتد پیمان، در حین اجرای عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منظم به پیمان پیش بینی نشده است.

13-1 تاخیر مجاز

آن بخش از تطویل مدت پیمان که خارج از قصور پیمانکار باشد.

14-1 تاخیر غیر مجاز 

آن بخش از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

15-1 مدت پیمان

مدت اولیه پیمان با احتساب تاخیرهای مجاز (تمدید مدت)، خارج از قصور پیمانکار.

16-1 مبلغ کارکرد صورت وضعیت 

تفاوت مبلغ صورت وضعیت موردنظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از هر یک از فهرست های منظم به پیمان

 

2- انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

1-2 پیمانهایی که بر اساس قیمت های واحد پایه منعقد شده اند.

1-1-2 مبلغ کارکرد

مبلغ کارکرد با شاخص های گروهی (فصلی ) فهرست بها واحد پایه مربوط تعدیل می شود

2-1-2 مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کلی تعدیل می شود

3-1-2 مبلغ مصالح پایکار

مبلغ مصالح پایکار هر فهرست پایه با شاخص گروهی فصل های مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود.

مبلغ مصالح پایکار هر فهرست پایه، با شاخص گروهی فصل های مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود

تبصره 1: مبالغ مصالح پایکار مربوط به سیمان، شن و ماسه با شاخص های گروهی فصل ” بتن درجا” در فهرست مربوط تعدیل می شود.

 

تبصره 2: در موارد خاص متنند قلت مبلغ برآورد و یا غیرقابل تفکیک بودن اقلام کار به فصول فهرست بها برای استفاده از شاخص های گروهی ، بنا به تشخیص دستگاه اجرایی، می توان به جای شاخص گروهی از شاخص یا شاخص های رشته ای مربوط استفاده کرد، در اینصورت باید مراتب با تعیین رشته و یا رشته های مربوط، در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج شود. در غیر اینصورت در تمام حالات برای محاسبه تعدیل از شاخص های گروهی برای اقلام کار و کلی تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد.

 

4-1-2 اقلام ستاره دار

ردیف های غیرپایه (اقلام ستاره دار)، که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه برآورد آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین و تصویب می گردد، مشابه سایر ردیف های فصل مربوط تعدیل می شود.

 

5-1-2 کارهای جدید

2-1-5-1. قیمت کارهای جدید که از فهرست بهای واحد پایه منظم به پیمان ، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود ، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می گردد. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

2-1-5-2.  قیمت کارهای جدید در پیمان های منعقده بر اساس قیمت واحد پایه ، که برای انها قیمت در فهرست بهای منظم به پیمان ،  یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از ان گرفته شده، درج نشده است، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که بر اساس قیمت های آن دوره، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.

برای محاسبه تعدیل در این حالت در ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت:

نحوه تعدیل آحاد بها

تقسیم می گردد تا به قیمت های دوره سه ماه مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود، سپس مانند سایر ردیف های قیمت منظم به پیمان، تعدیل می گردد.

 

2-1-6   در کارهایی که بنا به عللی از قبیل شرایط ویژه، طبیعت و نوع کار، استفاده مستقیم از شاخصهای فهرست های پایه و یا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب نیست، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار روش مورد نظر برای تعدیل این نوع کارها را، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند، تا پس از تصویب شورای عالی فنی، ملاک عمل قرار گیرد.

 

2-2 پیمانهایی که فهرست بهای واحد پایه برای انها ابلاغ نشده است

در این پیمانها طبق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به انها، هنگام تهیه فهرست مقادیر و براورد کار و قبل از اجرای کار، توسط دستگاه اجرایی انجام می شود. نرخ پیمان این نوع کارها مطابق رروش این دستورالعمل مورد تعدیل قرار می گیرد. قیمت کارهای جدید در این پیمانها، طبق مفاد بند 2-1-5-2 تعدیل می شود.

 

3- تعدیل بخش ارزی

در پیمانهایی که تمام یا بخش از پرداختهای آن ارزی است، د صورت نیاز به تعدیل بخش ارزی، باید مطابق بند 2-1-6 عمل گردد.

 

4- شاخص تعدیل کارگرد در دوره تاخیر

1-4 تاخیر مجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز ، با شاخص های مربوط به دوره انجام کار تعدیل می شود.

 

2-4  تاخیر غیر مجاز

عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص های دوره های مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.

 

3-4 شاخص علی الحساب برای دوران تاخیر

در پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، دستگاه اجرایی مکلف است بنا به تقاضای پیمانکار، تاخیرها را رسیدگی و شاخص های تعدیل کارکردهای دوره های بعد را با توجه به این نوع تاخیرها مشخص نماید. تا انجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد از مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، حسب مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

 

5- محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها

5-1.  برای محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت، ابتدا دوره های مربوط به کارکرد آن صورت وضعیت مشخص، سپس با استفاده از شاخص های گروهی مربوط و شاخص مبنای پیمان ضرایب تعدیل محاسبه می شود. مبلغ تعدیل هر فصل از حاصلضرب تعدیل در مبلغ کارکرد صورت وضعیت آن فصل، مربوط به دوره سه ماهه مورد نظر بدست می اید. مبلغ تعدیل صورت وضعیت حاصل جمع جمع جبری مبالغ تعدیل کارکرد فصل ها، مصالح پایکار کربوط به هر فصل و تجهیز یا برچیدن کارگاه تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر خواهد بود.

 

تبصره : به منظور تعیین دوره های سه ماهه هر صورت وضعیت برای مشخص شدن شاخص های دوره سه ماهه، تاریخ واقعی انجام کار در کارگاه ملاک عمل است و سایر زمانها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد.

یادآوری: به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل ، تاکید می شود در اخر هر ماه شمسی صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ همراه با مقادیر مصالح به تفکیک هر فصل و تجهیز کارگاه انجام شده ، تنظیم شود

 

2-5 تعدیل مبل مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی

مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی، چنانچه مربوط به عملیات انجام شده بین شروع پیمان و تارخ آخرین صورت وضعیت موقت باشد، در صورت مشخص بودن دوره انجام، طبق شاخصهای دوره مربوط و در غیراینصورت با متوسط شاخص های دوره های مدت یاد شده تعدیل می شود.

5-2-1 چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت در مدت تاخیر غیرمجاز پیمان انجام شده باشد، تعدیل ان طبق مفاد بند 5-2 صورت می گیرد.

 

3-5 گرد کردن ضریب تعدیل

ضریب تعدیل ريال با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود. این ضریب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه می گردد، چنانچه رقم چهارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می گردد. در صورتیکه رقم چهارم اعشار کوچکتر از پنج یاش ، حذف می گردد.

 

6- تعدیل پیمانهایی که خاتمه می یابد

چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد، پیمان خاتمه داده شود، کارکرد پیمانکار طبق این دستورالعمل مشمول آحاد بها خواهد بود.

 

7- تعدیل پیمانهایی که فسخ می شوند

چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان، به علت قصور پیمانکار ، پیمان فسخ شود، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

 

8- تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعدیل

8-1 در پیمانهایی که در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقتنامه)، به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد 0.95 در رابطه “ضریب تعدیل” به عدد 1 تبدیل می شوند.

 

8-2- در پیمانهایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه به علاوه تاخیرهای مجاز) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد 0.95 در رابطه ” ضریب تعدیل” به عدد 0.975 تبدیل می شوند.

 

8-3 مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد 0.95 به یک، یا 0.975 در مورد پیمانهای مشمول، بر حسب مورد، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود.

 

9- مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه ان

9-1 پیمانکار مبالغ تعدیل آحاد بها را براساس صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت ، به نحوی که در بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان تعیین شده است مانند صورت وضعیت ها برای مهندس مشاور ارسال می دارد.

9-2 تا اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل صورت وضعیت ها با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط (موقت یا قطعی) محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود. با اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می گردد.

 

10- برای سهولت محاسبات و رسیدگی به آنها، استفاده از جدولهای مناسب ( مانند نمونه های پیوست) توصیه می شود.

نحوه تعدیل آحاد بها

فرم تعدیل