بخشنامه تاخیرات

بخشنامه تاخیرات

بخشنامه تاخیرات
3.53 (70.59%) 34 votes

بخشنامه تاخیرات

در این نوشتار بخشنامه تاخیرات مربوطه شامل بخشنامه 5090/54/11082-1 مورخ 1360/9/2  و بخشنامه 1355/52/5188-1 مورخ 1361/4/8  جهت دانلود قرار داده شده و جهت آشنایی بیشتر متن این بخشنامه ها در زیر قرار داده شده است:

 

لینک دانلود ——->  بخشنامه تاخیرات 1-11082-54-5090 

لینک دانلود  ——–>           بخشنامه تاخیرات 1-5188-54-1300

لینک دانلود ——>                فرم اکسل تاخیرات پروژه 

آموزش رویت برای مهندسین

ضرورت آموزش Revit

بخشنامه تاخیرات 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/6

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

پیرو بخشنامه شماره 1000/54-5/3012-1 مورخ 20/3/1359 و بخشنامه شماره 4000/54/9344-1 مورخ 6/10/1359 باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر می گردد.

نظر به اینکه در پاره ای از موارد مطالبات پیمانکاران در ضرب الاجل مقرر شده در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند “ج” از ماده 21 شرایط عمومی پیمان این تاخیر می تواند موجب تمدید مدت پیمان باشد، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده می گردد:

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعیین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی از این بابت به مدت پیمان اضافه می شود از رابطه زیر محاسبه می گردد:

 

بخشنامه تاخیرات

و یا:

 

بخشنامه تاخیرات

 

در رابطه فوق:

1-1 مدت تمدید (τ ) عبارتست از تعداد روزهائیکه به مدت اولیه پیمان اضافه می گردد.

2-1 مبلغ صورت وضعیت (r) عبارتست از مبلغ ناخالص کارکد صورت وضعیتی که در پرداخت آن تاخیر شده است.

3-1 دروه صورت وضعیت (t) عبارتس از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ماقبل آن به کارفرما بر حسب روز

4-1 مدت اولیه قرارداد (T) عبارتست از مدتی که در پیمان به عنوان مدت پیمان ثبت شده باشد. این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال می گردد.

5-1 مبلغ اولیه پیمان (p) عبارتست از مبلغی که در پیمان به عنوان مبلغ پیمان ثبت شده است.

6-1 مدت تاخیر در پرداخت (ө) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخ پرداخت طبق پیمان

توضیح : “تاریخ پرداخت طبق پیمان” در مورد صورت وضعیت های موقت عبارتست از د0 (10) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما

 

2- نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش پرداختها

هرگاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت به مدت قراداد اضافه می شود به شرح زیر محاسبه می گردد.

12- چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید رابطه زیر محاسبه می گردد:

بخشنامه تاخیرات

2-2- هرگاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می اید:

بخشنامه تاخیرات

2-2-1 منظور از آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلسم ضمانتنامه است.

2-2-2- مدت تاخیر در پرداخت (ө) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و 10 روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه مربوط به کارفرما.

 

3- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست اید.

تبصره: روش فوق همچنین در حالت هائیکه در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت. لکن در این حالتها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین “اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان” و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود.

 

4- چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از انها به عنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی می گردد.

در این حالت به جای حاصلضرب (مبلغ صورت وضعیت *0.697 ) مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می گردد.

 

5- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قراداد پیش بینی و مشخص شده است دریافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت به عنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیت های بعد از دریافت این وام ها تلقی می گردد. و مادام که جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعیت های بعدی به این مبلغ نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت های احتمالی این صورت وضعیت کان لم یکن تلقی می گردد.

6- برای اجرای مفاد مذکور در فوق فرم تعیین مدت ناشی از تاخیر پرداختها (فرم شماره 1) پیوست است.

این فرم باید بر اساس اطلاعات موجود در پرونده و به عنوان صورتجلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضا نمایندگان دستگاه اجرائی، پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

 

7- مقطع زمانی که به عنوان “دوره وقوع توقف کار” ناشی از تاخیر در پرداختها تعیین می گردد مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به “تاریخ واقعی پرداخت” باشد.

“دوره توقف کار ” که به ترتیب فوق تعیین می گردد به جدول نهایی رسیدگی تاخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 

8- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیت های قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیت های موقت (یا ماقبل قطعی پرداخت شده ) مدت تمدید قابل قبول از این بابت را طبق فرمول زیر تعیین کنیم:

9- این دستورالعمل صرفا برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و پیش پرداختهای پیمانکار می باشد و هر نوع آثار مالی و حقوق ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال می گردد و مفاد ان جز در مورد مدت تمدید پیمان  قابل استفاده نیست.

 

بخشنامه 1355/52/5188-1 مورخ 8/4/61

پیرو بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/1360 چون برای برخی از دستگاههای اجرایی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط آن با شرایط عمومی پیمان پیش آمده است، بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام می گردد:

  • در مواردیکه ماده 37 ضرایط عمومی پیمان دقیقا رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یکماه به طول انجامیده باشد، “تاریخ پرداخت طبق پیمان” مذکور در توضیح ذیل بند (6-1) به جای 10 روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما، از فرمول زیر محاسبه می گردد:

 بخشنامه تاخیرات

 

  • دستگاههای اجرایی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 2/9/1360 و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر یک بار مالی کمتری ایجاد می کند ، ملاک عمل قرار می گیرد.

 

کتاب Bim تحول صنعت ساخت در هزاره سوم

Bim تحول صنعت ساخت در هزاره سوم