Content for New Div Tag Goes Here

مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه مفهومی است؟
مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling)
در برگیرنده ساخت یک مدل دیجیتال و مجازی از ساختمان میباشد که در برگیرنده تمامی اطلاعات ساختمان اعم از مختصات المانها، مشخصات فنی، زمان ساخت، هزینه مربوطه و احجام کار میباشد. در این روش مرجع بهینه سازی طراحی ها، نظارتها، ساخت پروژه، تحویل، بهره برداری، بازسازی و حتی تخریب ساختمان مدل دیجیتال پروژه میباشد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان یک تکنولوژی است یا یک متدولوژی؟
BIM
هرچند بر بستر پیشرفتهای تکنولوژیکی در حیطه نرم افزار و سخت افزار قابلیت عرضه و ارتقا را یافته است، اما حصول نتایج اصولی آن مستلزم دیدگاه فرایندی به روش فوق میباشد. صرف تدوین یکسری مدل سه بعدی مجزا بدون استفاده صحیح از انها در راستای نیل به فلسفه ارائه روش فوق، هیچگونه اثربخشی ملموسی بر اجرای پروژه ها نخواهد  داشت. با توجه به اینکه BIM  نزدیک به ده سال است که در کشورهای توسعه یافته در حال گسترش میباشد و استفاده از آن به بلوغ قابل قبولی دست پیدا کرده است، لازم است به این روش به صورت اصولی و بر مبنای استانداردهای آن نگاه شود، نه صرفا به عنوان خروجی یکسری نرم افزار مهندسی.

جایگاه مشاور BIM  در میان عوامل پروژه چگونه است؟
مشاور BIM
 به عنوان مسئول استقرار، راهبری و نظارت بر تدوین و بهینه سازی مدل و استفاده صحیح و به موقع از آن در کنار دیگر عوامل پروژه عمل میکند. در حقیقت مشاور BIM بر مبنای طرحهای ارائه شده از سوی مهندسین مشاور پروژه، پیش از ساخت پروژه بر روی زمین، یکبار به صورت کامل آنرا بر روی مدل میسازد که این موضوع در سالهای اخیر تحت عنوان VDC  در جوامع مدیریت پروژه مطرح شده و مزایای آن مورد تایید واقع شده است.

آیا طراحی سه بعدی معماری توسط برخی نرم افزارها به مفهوم استفاده از BIM  است؟
در روش مدلسازی اطلاعات ساختمان هدف ایجاد تصاویر سه بعدی واقع گرایانه و زیبا از پروژه نیست ، بلکه تمرکز بر اثربخشی و عملکرد مدل ساختمان میباشد. هرچند استفاده از مدلهای معماری سه بعدی برای ارائه طرح و یا مدلسازی سه بعدی سازه را میتوان مرحله ای ابتدایی از متدولوژی BIM
دانست، اما حصول مزایای این روش مستلزم استقرار فرایندهای مدونی میباشد در غیر اینصورت این طرحهای سه بعدی زیبا تنها هزینه اضافه ای برای پروژه ایجاد خواهد کرد و خروجی نخواهد داشت.

در ادامه ویدئویی از برنامه ریزی پنج بعدی یک پروژه در انگلستان که مراحل تخریب و ساخت را به همراه هزینه مربوطه نمایش میدهد ارائه شده است، مجددا متذکر میگردد هدف از این تصاویر صرفا ارائه گرافیکی مراحل ساخت نیست، بلکه از این شبیه سازیها به عناوین کاربردی مختلفی استفاده میگردد: