Content for New Div Tag Goes Here

مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه مفهومی است؟آیا روش مدلسازی اطلاعات ساختمان کارآمدی و اثربخشی خود را ثابت کرده است؟
پیشنهاد ایده استفاده از مدل دیجیتال برای صنعت ساخت اولین بار در سال 1975 توسط Eastman پیشنهاد گردید هرچند با توجه به محدودیتهای تکنولوژیکی این ایده تا سال 2002 رواج چندانی نداشت و از آن تاریخ BIM وارد ادبیات صنعت ساخت گردید، استفاده فراگیر از آن از سال 2007 رونق بیشتری یافت و هم اکنون مزایا و برتری های آن مورد اجماع تمامی جوامع پیشرو در صنعت ساخت قرار گرفته است. بی شک در آینده ای نزدیک روشهای سنتی جای خود را به این روش نوین خواهند سپرد. در نمودار ذیل میزان تطابق با این روش در برخی کشورها به تصویر کشیده شده است.

 

 

 

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان از چه طریق منجر به کاهش زمان و هزینه خواهد شد؟
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که دستیابی به این نتایج مستلزم استقرار فرایندهای مربوط به این روش خواهد بود و صرف تدوین یکسری مدل سه بعدی متضمن آن نخواهد بود. مدلسازی اطلاعات ساختمان از دو جهت عملکرد زمانی و هزینه ای پروژه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اول از طریق بهینه سازی طرح به گونه ای که طرح پس از طی فرایندهای مربوطه نسبت به طرح اولیه از نظر مهندسی ارزش وضعیت مطلوبتر خواهد یافت.
 راه دوم از بین بردن عوامل زمینه ساز ریسک افزایش قیمت در پروژه ها میباشد. برخی از این عوامل شامل تغییرات در حین اجرا، تطویل زمان پروژه، برآوردهای اولیه نادرست، دوباره کاری ها، افت بهره وری، فساد مالی، تورم ناشی از افزایش زمان، ادعاهای مطروحه، اختلافات میان کارفرما و پیمانکار و ... میباشد. مدلسازی اطلاعات ساختمان اثر مستقیمی بر عمده این عوامل گذاشته و انتظار میرود 10 الی 35% در هزینه و زمان پروژه صرفه جویی حاصل شود.

مدلسازی اطلاعات ساختمان چگونه کیفیت پروژه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
با توجه به بررسی همه جانبه طرح و نیز تسهیل نظارت و کنترل کیفیت اجرای کار، انتظار میرود کیفیت پروژه نیز ارتقای چشمگیری را تجربه نماید.

آیا علاوه بر زمان، هزینه و کیفیت مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای دیگری نیز دارد؟
مرتفع ساختن پتانسیل اختلافات، تسهیل رویه اجرای کار، عملکرد بسیار موثرتر در زمان تغییرات، مستند سازی تمامی مراحل و اطلاعات ساختمان و قابل بازیابی بودن آن در هر مقطع زمانی، امکان برنامه ریزی و کنترل چندین بعدی پروژه ، تسهیل در بهره برداری ، تعمیرات، بازسازی و حتی تخریب و بسیاری مزایای دیگر از عواملی بوده است که استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان را بسیار کارآمد مینماید.

با توجه به مباحث فوق، هم اکنون استفاده از این متدولوژی نه به عنوان یک مزیت رقابتی، بلکه به عنوان یک نیاز در صنعت ساخت مطرح گردیده و در آینده نزدیک در نظام فنی و اجرایی ایران نیز جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.